• Regulamin
  • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENJOY VIBE

   Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym store.enjoyvibe.com

   Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Enjoy Vibe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), przy ul. Al. Jana Pawła II 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444536, NIP: 5272688036, REGON: 146465266.

   Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

   • mailowo: biuro@enjoyvibe.com (w Dni Robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00);
   • korespondencyjnie: Enjoy Vibe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.

    

   DEFINICJE

   Czas Realizacji Zamówienia

   czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje Czasu Dostawy Zamówienia

   Dni Robocze

   dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

   Klient

   podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

   Konsument

   osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

   Konto

   usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

   Koszyk

   usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

   Newsletter

   usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

   Polityka Prywatności

   dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod adresem store.enjoyvibe.com

   Produkt

   produkt spożywczy dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

   Regulamin

   niniejszy regulamin Sklepu; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

   Rejestracja

   usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu

   Sklep Internetowy (Sklep)

   serwis internetowy dostępny pod adresem store.enjoyvibe.com, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty

   Umowa Sprzedaży

   umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

   Zamówienie

   oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Produkty

    

   • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    

   • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
   • 1.2. Osoby, które chcą skorzystać z usług Sklepu, muszą zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
   • 1.3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
   • 1.4. Sprzedawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
   • 1.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
   • 1.6. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja, Safari 9 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
   • 1.7. Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

    

   • 2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

    

    • 2.1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji, Koszyka oraz Konta.
    • 2.2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
    • 2.3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „ZAREJESTRUJ”.
    • 2.4. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
    • 2.5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres  e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
    • 2.6. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
    • 2.7. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

    

   • 3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

    

   • 3.1. Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, iż będzie ono realizowane w Dni robocze w godzinach między 8:00 a 16:00. Składać Zamówienia mogą wyłącznie Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu.
   • 3.2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. W celu wprowadzenia takich modyfikacji, Klient powinien aktywować przycisk „-” albo „+” albo „x”.
   • 3.3. Klient potwierdza wybór Produktów oraz cenę Zamówienia przez aktywowanie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
   • 3.4. Po potwierdzeniu wyboru Produktów oraz ceny Zamówienia, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia szczegóły płatności, w tym metodę płatności oraz metodę dostawy, a następnie potwierdza cenę dostawy i Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „ZAPŁAĆ TERAZ”.
   • 3.5. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
   • 3.6. Po uaktywnieniu przycisku „ZAPŁAĆ TERAZ”, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (mailowy) kontakt ze Sprzedawcą.
   • 3.7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, co następuje po uaktywnieniu przycisku „ZAPŁAĆ TERAZ”.
   • 3.8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu w Koncie Klienta oraz  wysłania jej na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
   • 3.9. Czas Realizacji Zamówienia wynosi 48 godzin. Czas Realizacji Zamówienia rozpoczyna się: (a) w przypadku płatności elektronicznej PayU - po potwierdzeniu płatności otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności, (b) w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
   • 3.10. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi w celu dokonania dostawy.

    

   • 4. NEWSLETTER

    

   • 4.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, który dobrowolnie wyrazi na to zgodę.
   • 4.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient zamawia za pomocą formularza dostępnego na stronie store.enjoyvibe.com, podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail), usługę Newslettera oraz uaktywnia przycisk „DOŁĄCZ”.
   • 4.3. Z chwilą potwierdzenia zapisania się na Newsletter przez Klienta poprzez aktywowanie przycisku „DOŁĄCZ” między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
   • 4.4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu świadczenia usługi elektronicznej Newslettera. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
   • 4.5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

    

   • 5. ZMIANA REGULAMINU

    

   • 5.1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu lub zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
   • 5.2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie powinien zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu jest równoznaczne z zakończeniem umowy pomiędzy Stronami, bez żadnych konsekwencji po stronie konsumenta.
   • 5.3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

    

   • 6. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
   • 6.1. Do Klientów niebędących konsumentami zastosowanie znajdą specjalne, następujące postanowienia: (1) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Uczestnika strat, (2) do zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (3) spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, (4) Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze
   • 6.2. W powyższym zakresie, w stosunku do Klientów nie będących konsumentami, postanowienia te zmieniają inne postanowienia Regulaminu stanowiące inaczej.

    

   • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

   • 7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
   • 7.1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Produkt oraz odbioru Produktu, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
   • 7.2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta.
   • 7.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki Produktowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
   • 7.4. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   • 7.5. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

    

   Data wejścia w życie Regulaminu: 26 październik 2016 r.

    

    

    

    

    

    

    

 • Polityka prywatności
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI ENJOY VIBE

   Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Enjoy Vibe (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

    

   • 1. DANE OSOBOWE

    

   • 1.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Enjoy Vibe, które jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych.
   • 1.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć jego imienia, nazwiska/nazwy firmy, adresu zameldowania, adresu zamieszkania, NIP, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, adresu IP.
   • 1.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
   • 1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Usługodawcę.
   • 1.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.
   • 1.6. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, Kancelarii Auditingu i Podatków ALFA, u. Niepodległości 30, 05-600 Grójec. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
   • 1.7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
   • 1.8. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy, (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, (d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   • 1.9 W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Enjoy Vibe może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

    

   • 2. INNE DANE

    

   • 2.1. Platforma może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł na Platformę przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformy. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.
   • 2.2. W ramach relacji pomiędzy Użytkownikiem a Enjoy Vibe wszelkie prawa do zagregowanych danych należą do Enjoy Vibe.

    

   • 3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

    

   • 3.1. Enjoy Vibe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
   • 3.2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Platformie wyłącznie w formie zaszyfrowanej.
   • 3.3. Enjoy Vibe wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Enjoy Vibe rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

    

   • 4. COOKIES

    

   • 4.1. W celu prawidłowego działania Platformy, Enjoy Vibe korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
   • 4.2. Enjoy Vibe wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
   • 4.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
   • 4.4. Cookies strony są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
   • 4.5. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości usług.
   • 4.6. Enjoy Vibe wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika i utrzymywania sesji Użytkownika; dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
   • 4.7. Enjoy Vibe wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, instagram.com, linkedin.com;
   • 4.8. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
   • 4.9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

    

 • Sposoby dostawy
  • 1. DOSTAWA

    • 1.1. Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Sposób odstawy jest ograniczony do przesyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o.
    • 1.2. Wysyłka jest bezpłatna.
    • 1.3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie.
    • 1.4. Czas dostawy Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, liczonych od momentu zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
    • 1.5. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie mailowo lub telefonicznie, jeżeli błędnie wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
    • 1.6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

    

 • Sposoby płatności
  • 1. CENY I PŁATNOŚĆ

    • 1.1 Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
    • 1.2 Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
    • 1.3 Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez spółkę PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-166) pod adresem ul. Grunwaldzka 182 (b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    • 1.4 W przypadku płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie niezwłocznie po jego dokonaniu i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem Umowy Sprzedaży, nie później jednak niż w terminie do 20 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku płatności przelewem bankowym Klienta jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 72 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
    • 1.5 Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
    • 1.6 Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

    

 • Zwroty
  • 1. REKLAMACJE

   • 1.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
   • 1.2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
   • 1.3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres e-mail biuro@enjoyvibe.com lub adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany na wstępie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Produktu). Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie.
   • 1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres, z którego wysłana została reklamacja albo na adres, który został podany przez Klienta w reklamacji.
   • 1.5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

    

   • 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   • 2.1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   Załącznik – oświadczenie o odstąpieniu

   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY1

   Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: __________________________________________________________________________________
   Dodatkowe informacje:
   - data odbioru Produktu _______________________________________________
   - adres kupującego __________________________________________________
   - nr konta bankowego2 ________________________________________________   _____________________________________
   1 formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
   2 według wyboru konsumenta


   Data:
   ____________________________

   Podpis konsumenta:
   ____________________________   Pobierz wersję PDF
   INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   Prawo odstąpienia od umowy:

   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   Prawo odstąpienia od umowy:

   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

   Brak prawa odstąpienia od umowy:

   Informujemy, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


 • Brak promowanych produktów w tym momencie.

Ta strona używa cookies czytaj

Akceptuję